Reklama

Podmienky prenájmu

Dražba

1. Dražba prebieha najneskôr do termínu uvedenom na titulnej strane. Vyhradzujeme si právo ukončiť dražbu prenájmu aj v skoršom termíne, podľa prijatých ponúk.

Vaša cenová ponuka a podmienky

2. Naša spoločnosť nie je platcom DPH a preto Vás prosíme o zohľadnenie tejto skutočnosti pri zasielaní cenových ponúk.

Ponuka musí obsahovať
- cenu za mesiac prenájmu ("s DPH" - nie sme platcami!)
- počet mesiacov viazanosťi
- možnosti platby - mesačne, kvartálne, ročne, alebo za celé obdobie

Spôsob prenájmu a naše povinnosti

3. Počas doby prenájmu sa naša spoločnosť zaväzuje poskytovať Vám dohodnutú formu prenájmu a udržiavať doménu v stave OK a funkčnú.

4. Môžete si vybrať jednu z nasledovných možností prenájmu

- HTTP presmerovanie *.lacnepneu.sk na vašu doménu, emaily *@lacnepneu.sk na Vami zvolený email
- zmena DNS záznamov domény u SK-NICu na servre Vášho poskytovateľa
- zmena DNS záznamov na našom servri - možnosť nastaviť viacero nastavení ako u sk-nicu, email, http a pod, subdomény
- zriadenie statickej reklamnej stránky s bannerom, html kódom a odkazom na Vaše stránky - kompletnú statickú stránku musíte dodať Vy, alebo Váš dodávateľ marketingových služieb, v cene prenájmu domény by bol hosting statickej stránky na celé obdobie nájmu

5. Za počet návšte v budúcnosti nevieme ručiť. V prípade http presmerovania je možné dohodnúť cenu nájmu za jedno presmerovanie, ale reklamácie na neplatné kliky, roboty, a pod nevieme odfiltrovať.

Nájom iba pre vybrané subjekty

5. Nájom poskytneme jedine spoločnosti, ktorá má v činnosti firmy obchod s pneumatikami, alebo marketingovej spoločnosti, ktorá pracuje pre výrobcu/predajcu pneumatík
6. Nájom v žiadnom prípade nebude poskytnutý spoločnosti, ktorá sa zaoberá parkingom domén a využíva domény pre príjmy z PPC reklamy

Ostatné podmienky

7. Sme ochotní pristúpiť na špecifické podmienky nájomcu v prípade, že nás o týchto podmienkach upovedomí pri zadaní cenovej ponuky, alebo pred podpisom zmluvy.

Výherca dražby

8. Za nejlepšiu ponuku budeme považovať ponuku s najvyššou mesačnou cenou a najdlhšou dobou nájmu. Forma prenájmu nehrá rolu.

Obmedzenie vlastníckych práv

9. Nájomca si počas a po dobe nájmu nebude žiadnym spôsobom vymáhať vlasnícke právo k doméne lacnepneu.sk. Počas doby nájmu a aj po skončení tejto doby bude doména vo vlastníctve spoločnosti RuposTel s.r.o. (t.j bude zapísaná ako držiteľ v národnom registry sk-nic) Spoločnosť RuposTel sa zaväzuje, že v prípade ak by stratila vlastnícke právo počas doby nájmu (neuhradením poplatku, alebo iným spôsobom), vráti nájomcovi alikvótnu čiastku nájmu. Ostatné dohodnuté podmienky nájmu sa týmto nemenia.